„ ЕЛЕКТРМОТОРИ ДООЕЛ “ увоз-извоз

Друштво за промет и услуги ул. „Мајаковски“ бр.3 , локал 4 , 1000 СКОПЈЕ , Македонија ; Дан.број МК4044011505378

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОКОВИ НА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ: ИСПОРАКА ЗА САМО 7 дена на трифазни кафезни електромотори со снаги од 0,25 до 200 КW и број на вртежи : 3000, 1500, 1000 и 750 врт/мин.                                       НОВО: Ги застапуваме БАРТЕК ВАРНОСТ кои произведуваат електромотори во противексплозивна заштита како и ОЛИ ВИБРАТОР кои произведуваат вибраторски електромотори.
Продукти

Вршиме набавка и испорака на следните производи од областа на погонската техника :

- ЕЛЕКТРОМОТОРИ
- РЕДУКТОРИ ( ПРЕНОСНИЦИ)
- ПУМПИ
- РЕГУЛАТОРИ НА БРЗИНА НА ВРТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ
- АКУМУЛАТОРСКИ КОЛИЧКИ
- РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА СИТЕ НАВЕДЕНИ ПРОИЗВОДИ


 ЕЛЕКТРОМОТОРИ 
1. НИСКОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ 
1.1 ТРИФАЗНИ КАФЕЗНИ АСИНХРОНИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ
 - Произведени по IEC или NEMA стандарди
 - За напонско ниво од 230 , 400 , 690 V , 50Hz
 - Во куќишта со осни височини од 56 до 710
 - Куќишта од Алуминиум , сив лив или варени куќишта
 - Степен на механичка заштита IP23, IP55 , IP56
 - Со снаги од 0,18 до 2000 KW
 - Број на полови од 2 до 12
 - Класа на ефикасност IE1 , IE2 и IE3
1.2 ПОВЕЌЕБРЗИНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ
1.3 ЕЛЕКТРОМОТОРИ СО ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА КОЧНИЦА
1.4 ЕЛЕКТРОМОТОРИ НАМЕНЕТИ ЗА ФРЕКВЕНТНА РЕГУЛАЦИЈА
1.5 ЕЛЕКТРОМОТОРИ СО НАМОТАН РОТОР ( КРАНСКИ И ЗА ДРУГИ ПОГОНИ)
1.6 ЕЛЕКТРОМОТОРИ ВО ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА ( Exd, Exe, Exn )
2. ВИСОКОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ
2.1 ВИСОКОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ СО КАФЕЗЕН РОТОР
2.2 ВИСОКОНАПОНСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ СО НАМОТАН РОТОР
3. ВИБРАТОРСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ ИМАМЕ СОРАБОТКА И ЗАСТАПСТВО ОД:

ЕЛЕКТРОМОТОРИ ВО ПРОТИВЕКСПЛОЗИВНА ЗАШТИТА
ВИБРАТОРСКИ ЕЛЕКТРОМОТОРИ


РЕДУКТОРИ ( ПРЕНОСНИЦИ)
1. ЗАПЧЕСТИ
2. ЗАПЧЕСТИ НАСАДНИ
3. ПОЛЖАВЕСТИ
4. ЗАПЧЕСТО-ПОЛЖАВЕСТИ
5. КОНУСНО ЗАПЧЕСТИ
6. ПЛАНЕТАРНИ
7. ПОСЕБНИ ИНДУСТРИСКИ
8. СПОЈНИЦИ

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА РЕДУКТОРИ ИМАМЕ СОРАБОТКА И ЗАСТАПСТВО ОД:


ПУМПИ ЗА ВОДА
1. ПОТОПНИ (ДЛАБОЧИНСКИ) ПУМПИ
- ПОТОПНИ ПУМПИ ОД 4“
- ПОТОПНИ ПУМПИ ОД 6“
2. ПОВРШИНСКИ ПУМПИ
- ЕДНОСТЕПЕНИ ЦЕНТРИФУГАЛНИ ПУМПИ
- ПОВЕЌЕСТЕПЕНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ПУМПИ
- ПОВЕЌЕСТЕПЕНИ ВЕРТИКАЛНИ ПУМПИ
- ПУМПИ ЗА НЕЧИСТА ВОДА ( ТИЊА )
- ХИДРОПАЦИ, ХИДРОБЛОКОВИ
3. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПУМПИ

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ПУМПИ ИМАМЕ СОРАБОТКА И ЗАСТАПСТВО ОД:


РЕГУЛАТОРИ НА БРЗИНА НА ВРТЕЊЕ НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ
1. РЕГУЛАТОРИ НА БРЗИНА ( ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ ) НА МОТОРИ НА ПРОМЕНЛИВА СТРУЈА
- Командер СК
- Унидрајв СП 
2. РЕГУЛАТОРИ НА БРЗИНА НА МОТОРИ ЗА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА
- Ментор МП
3. УРЕДИ ЗА МЕКО ПУШТАЊЕ ВО РАБОТА НА ЕЛЕКТРОМОТОРИ
4. РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И ПОМОШЕН ПРИБОР

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИМАМЕ СОРАБОТКА И ЗАСТАПСТВО ОД:


ЕЛЕКТРИЧНИ (АКУМУЛАТОРСКИ) КОЛИЧКИ
1.ЕЛЕКТРИЧНИ КОЛИЧКИ
2.ПРИКОЛКИ
3.ЕЛЕКТРИЧНИ ВЛЕЧНИ ВОЗИЛА
4.РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ОД ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ИМАМЕ СОРАБОТКА И ЗАСТАПСТВО ОД: